شرکت فرا طب اعصار اهمیت ویژه ای به امر آموزش نحوه استفاده از محصولات شرکت توسط مراکز درمانی قائل می باشد. در این خصوص با حضور در ICU ، اتاق عمل یا هرنوع ورکشاپ مورد نیاز نسبت به تکمیل فرایند آموزش قبل از نصب دستگاه اهتمام ویژه وجود دارد.