با توجه به شرایط خاص توزیع و بعضاً ضروری بودن تجهیزات و ملزومات پزشکی در زمان مورد نیاز این شرکت تمام اهتمام خود را برای تحویل سریع و ایمن کالا با استفاده از ظرفیت شبکه های حمل و نقل کشوری به کار گرفته و در این خصوص غالب مشتریان از نوع خدمات توزیع سریع این شرکت رضایت کامل دارند.